Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Świadczenie rodzinne

Wyświetl stronę główną » Świadczenia rodzinne » Świadczenie rodzinne

Podstawę do realizacji świadczeń rodzinnych stanowi ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 111) oraz ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2017 r poz.2092 z późn.zm.), a także ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2019 r. poz. 473 z późn.zm.)
Świadczenia rodzinne realizowane są w okresach zasiłkowych trwających od 1 listopada do 31 października następnego roku.

Świadczeniami rodzinnymi są:
1.    Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
a)    urodzenia dziecka,
b)    opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
c)    samotnego wychowywania dziecka,
d)    wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
e)    kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
f)    rozpoczęcia roku szkolnego,
g)    podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
 
2.    Świadczenia opiekuńcze
a)    zasiłek pielęgnacyjny,
b)    świadczenie pielęgnacyjne,
c)    specjalny zasiłek opiekuńczy,
d)    zasiłek dla opiekuna
 
3.    Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
 
4.    Świadczenie rodzicielskie


OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli miesięczny ich dochód osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy nie przekracza kwoty 674 zł na osobę w rodzinie albo 764 zł na osobę w rodzinie w razie wychowywania dziecka niepełnosprawnego. Przysługuje na dzieci do ukończenia 18 r. ż. nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 lat, jeżeli dziecko się uczy lub do 24 r. ż. gdy ma orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności i uczy się w szkole lub w szkole wyższej oraz osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
 
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
1.    95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
2.    124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
3.    135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;
Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:
– Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
– Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
– Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
– Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
– Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
– Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
– Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
1.     dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2.     dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3.     osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4.    pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
5.     osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
a)     rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b)     ojciec dziecka jest nieznany,
c)     powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d)     sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
e)    członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Zasady ubiegania się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Bezwzględnie wymagane jest od rodzica zaświadczenie potwierdzające, iż matka dziecka była objęta opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży do porodu. Ponadto zaświadczenie musi zawierać daty udzielenia jednego świadczenia zdrowotnego w każdym trymestrze ciąży (obowiązek ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko). Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł netto.

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
1.    matce albo ojcu dziecka,
2.    opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
3.    rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
4.    osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. Roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.
 
Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu w przypadku:
1.    skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
2.    śmierci matki dziecka;
3.    porzucenia dziecka przez matkę.
 
 Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:
1.    52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
2.    65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
3.    67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
4.    69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
5.    71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:
1.    porodu – w przypadku matki lub ojca dziecka;
2.    objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku opiekuna faktycznego dziecka lub rodziny zastępczej;
3.    przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku osoby przysposabiającej dziecko.
 
Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 zł miesięcznie i nie jest zależne od dochodu rodziny.

 


OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH

Świadczenie pielęgnacyjne:
Z tytułu rezygnacji z zatrudnienia przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną i innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą jej wymagającą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności wraz z odpowiednimi wskazaniami. W dalszym ciągu świadczenie pielęgnacyjne nie jest uzależnione od kryterium dochodowego, lecz przysługuje jedynie na osoby wymagające opieki w przypadku, gdy niepełnosprawność tych osób powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Specjalny zasiłek opiekuńczy:
Przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą jej wymagającą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności wraz z odpowiednimi wskazaniami. Świadczenie to uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Przysługuje jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza 764 zł. Przyznanie powyższego zasiłku wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełnienia warunków do jego przyznania.
Jeżeli w okresie trzech miesięcy licząc od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny:
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1.     niepełnosprawnemu dziecku;
2.    osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3.     osobie, która ukończyła 75 lat.
4.     Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
– osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
– osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
– osobom, o których mowa w pkt.1-4, jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Zasiłek dla opiekuna:
Przysługuje osobie, której prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasło z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw pozycja 1548 oraz z 2013 roku pozycja 1557) z dniem 1 lipca 2013 r. Zasiłek dla opiekuna przysługuje za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014r., w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 roku (Dziennik Ustaw  z 2006 roku, numer 139, pozycja 992, z późniejszymi zmianami) od 15 maja 2014r., jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 roku. Zasiłek dla opiekuna za okres od dnia 15 maja 2014r. przyznaje się w oparciu o rodziny wywiad środowiskowy. Jeśli o zasiłek dla opiekuna ubiegają się osoby, którym w okresie od dnia 31 grudnia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku wygasły decyzje przyznające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z powodu upływu terminu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do  zasiłku dla opiekuna przysługuje także w przypadku, gdy osoby te nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej od dnia wejścia w życie ustawy do 31 grudnia 2014 roku.

 

 

Informacje

Rejestr zmian

2022-07-28 10:19

Edycja artykułu - Anna Gorgol-Chmielewska

2021-04-25 16:48

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2021-04-13 13:49

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2021-04-13 13:42

Dodanie artykułu - Agnieszka Czajka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

96-100 Skierniewice
al. Niepodległości 4

46 833 39 48
sekretariat@moprskierniewice.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.