Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Wyświetl stronę główną » Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności » Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Zespół wystawia legitymację dokumentującą niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności wyłącznie na podstawie prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień. Aby otrzymać legitymację należy złożyć:

  • wniosek o wydanie legitymacji,
  • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, na białym tle odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której dotyczy wniosek.

Legitymację osobie niepełnosprawnej od dnia 1 sierpnia 2017 r. wydaje się na podstawie ostatniego, prawomocnego orzeczenia na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż:

  1. 5 lat w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (osoby poniżej 16 r. życia),
  2. 10 lat w przypadku legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 r. życia,
  3. w przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia bez ograniczeń czasowych (na stałe).

Pierwszorazowe wydanie nowego wzoru legitymacji osoby niepełnosprawnej jest bezpłatne.

Uwaga:
Zgodnie z art. 6cc ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za wydanie DUPLIKATU legitymacji wydanej po dniu 1 września 2017 r. pobiera się opłatę w wysokości 15 zł, stanowiącą dochód budżetu państwa.
Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Bank PKO SA
04 1020 3352 0000 1502 0193 4918
tytuł przelewu: opłata za wydanie DUPLIKATU legitymacji …. (imię i nazwisko)

 

 

Zgodnie z art. 23 ustawy z dn. 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. - zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu - zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Legitymacje osoby niepełnosprawnej w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności zachowują ważność na okresy wskazane w art. 23, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Informacje

Rejestr zmian

2023-08-09 08:09

Edycja artykułu - Jolanta Gajewska

2021-07-28 11:39

Edycja artykułu - Jolanta Gajewska

2021-05-24 14:20

Edycja artykułu - Jolanta Gajewska

2021-05-11 15:10

Dodanie artykułu - Agnieszka Czajka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

96-100 Skierniewice
al. Niepodległości 4

46 833 39 48
sekretariat@moprskierniewice.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.