Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Wyświetl stronę główną » Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności » Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

al. Niepodległości 4, 96-100 Skierniewice

tel. (46) 833-40-12

Przyjęcia wniosków i obsługa interesantów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 14:00

 

Przewodniczący Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

mgr Albina Walczak

Sekretarz Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

mgr Monika Nowicka

Obsługa:

Starszy inspektor Jolanta Gajewska

Podinspektor Małgorzata Krystyanik

Starszy referent Kamila Glejzner-Michalak

 

Podstawa prawna działania Zespołu:

 • ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr. 17, poz. 162 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r. poz. 857 tj.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1438),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 818),
 • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 775).

Zespół rozpatruje wnioski o wydanie:

 • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 • o stopniu niepełnosprawności dla osób dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających ważne orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, w tym do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • legitymacji osoby niepełnosprawnej,
 • karty parkingowej.

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Zespól orzeka wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy dołączyć:

 • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana (wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku),
 • dokumentację medyczną (karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych właściwych dla danego schorzenia np. opis RTG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, spirometria, EEG itp., historię choroby z miejsc leczenia).

Dokumentację medyczną przedkłada się wyłącznie w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia takiej zgodności,

 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (np. kserokopia orzeczenia wydanego przez inny organ (+ oryginał do wglądu).

Uwaga:

 1. Osoby ubiegające się o ponowne wydanie orzeczenia po upływie ważności dotychczasowego przedkładają dokumentację medyczną powstałą po dacie ostatniego orzeczenia.
 2. Zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego na czas określony można wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Stopnie niepełnosprawności

Dla realizacji celów określonych ustawą ustalono trzy stopnie niepełnosprawności:

 1. Znaczny
  Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 2. Umiarkowany
  Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
 3. Lekki
  Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w istotny sposób obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności jakie wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenie w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Orzeczenia poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności zawierają wskazania dotyczące w szczególności:

 • odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości tej osoby;
 • szkolenia, w tym specjalistycznego;
 • zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej;
 • uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej;
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie tej osoby;
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;
 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwości samodzielnej egzystencji;
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz.450 tj.), przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 07-S (schorzenia układu krążenia i oddechowego) lub 10-N (choroby neurologiczne);
 • korzystania z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień należy dołączyć:

 • kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem posiadanej przez osobę zainteresowaną dokumentacji medycznej lub kserokopie wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia takiej zgodności,
 • orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,
 • inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań i uprawnień.

Postępowanie odwoławcze

Od orzeczenia Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skierniewicach przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia w/wym. orzeczenia za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie.

Od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie w terminie 30 dni od dnia doręczenia w/wym. orzeczenia.

Ważne!

W postępowaniach orzeczniczych wszczętych od dnia 1 czerwca 2017 r. strona ma prawo zrzeczenia się wniesienia odwołania, zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego (wzór oświadczenia w Dokumentach do pobrania).

ZASADY PRZEDŁUŻANIA PRZEDŁUŻANIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ

Zgodnie z art. 23 ustawy z dn. 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. - zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu - zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

NOWE ZASADY PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ

Przedłużone orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności (tzw. „covidowe”) oraz te, które wygasają w okresie od 5 sierpnia 2023 r. do 30 września 2024 r., zachowają ważność do dnia 30 września 2024 roku, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie stanie się ostateczne.

Zmiana dotyczy również przedłużenia ważności kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Karty parkingowe zachowują ważność również do 30 września 2024 roku, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie stanie się ostateczne.

Karty parkingowe dla placówek zachowają ważność do 31 marca 2024 r.

Podstawa prawna: Ustawa z 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r., poz. 2768)

Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia dla potrzeb świadczenia wspierającego 

Szczegółowe informacje o procedurze uzyskania świadczenia wspierającego dostepne są TUTAJ.

Druk wniosku o wydanie deycyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz druk kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem znajduje się w Dokumentach do pobrania.

Ważne! W pierwszej kolejności osoba zainteresowana powinna wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Dopiero po uzyskaniu takiej decyzji należy złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o wypłatę świadczenia przed uzyskaniem decyzji z Wojewódzkiego Zespołu będzie skutkowało pozostawieniem przez ZUS takiego wniosku bez rozpoznania.

Informacje

Rejestr zmian

2024-01-09 12:53

Edycja artykułu - Jolanta Gajewska

2024-01-09 12:11

Edycja artykułu - Jolanta Gajewska

2024-01-09 12:07

Edycja artykułu - Jolanta Gajewska

2024-01-09 12:04

Edycja artykułu - Jolanta Gajewska

2024-01-09 12:03

Edycja artykułu - Jolanta Gajewska

2023-08-09 07:56

Edycja artykułu - Jolanta Gajewska

2023-08-08 13:17

Edycja artykułu - Jolanta Gajewska

2023-08-08 13:02

Edycja artykułu - Jolanta Gajewska

2023-01-31 08:19

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2021-05-24 13:48

Edycja artykułu - Jolanta Gajewska

2021-05-24 13:39

Edycja artykułu - Jolanta Gajewska

2021-05-11 15:11

Dodanie artykułu - Agnieszka Czajka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

96-100 Skierniewice
al. Niepodległości 4

46 833 39 48
sekretariat@moprskierniewice.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.