Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zgłoszenia- sygnalista

Wyświetl stronę główną » Zgłoszenia » Zgłoszenia- sygnalista

W związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie Unii (nazywana dyrektywą o sygnalistach) wprowadzono Zarządzenie nr 13/2021 z dnia 20.12.2021r. wydane przez p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

PODMIOT UPRAWNIONY DO DOKONYWANIA ZGŁOSZENIA 1. Regulamin stosuje się do osoby fizycznej, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą. 2. Osoby, które chcą złożyć zgłoszenie muszą spełnić wszystkie następujące warunki: 1) muszą być pracownikami pracodawcy, do którego składane jest zgłoszenie; 2) nie mogą realizować wyłącznie własnych, prywatnych interesów; 3) naruszenie prawa nie może dotyczyć wyłącznie zgłaszającego; 4) nie mogą składać zgłoszeń anonimowych. ZAKRES PRZEDMIOTOWY ZGŁOSZENIA 1. Zgłoszenie może obejmować działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące: 1) zamówień publicznych; 2) usług, produktów i rynków finansowych; 3) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; 4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; 5) bezpieczeństwa transportu; 6) ochrony środowiska; 7) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego; 8) bezpieczeństwa żywności i pasz; 9) zdrowia i dobrostanu zwierząt; 10) zdrowia publicznego; 11) ochrony konsumentów; 12) ochrony prywatności i danych osobowych; 13) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; 14) interesów finansowych Unii Europejskiej; 15) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZGŁASZAJĄCEGO

1. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. 2. Osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3 [zgodnie z obecnym projektem ustawy]. 3. W przypadku ustalenia w wyniku analizy wstępnej zgłoszenia lub w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. 4. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia. 5. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonania fałszywego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy.

KANAŁY ZGŁOSZEŃ 1. Zgłoszenia mogą być przekazywane:

1) pisemnie na adres e-mail: moprskierniewice@zgloszenia24.pl

2) pisemnie na 53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 281/721- z dopiskiem na kopercie „ZGŁOSZENIE NARUSZENIA”; 

3) ustnie do protokołu pod numerem telefonu: 500-587-699.

Informacje

Rejestr zmian

2022-11-02 15:07

Edycja artykułu - Anna Gorgol-Chmielewska

2022-01-13 14:06

Dodanie artykułu - Anna Gorgol-Chmielewska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

96-100 Skierniewice
al. Niepodległości 4

46 833 39 48
sekretariat@moprskierniewice.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.