Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Warunki, jakie należy spełnić aby zostać rodziną zastępczą/prowadzącym rodzinny dom dziecka

Wyświetl stronę główną » Piecza zastępcza » Warunki, jakie należy spełnić aby zostać rodziną zastępczą/prowadzącym rodzinny dom dziecka

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 8. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
 9. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Okoliczności, o których mowa w pkt 1–3, ustala się na podstawie przeprowadzonej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej.

Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zawodowej, niezawodowej zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka są zobowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub ośrodek adopcyjny.

Przed przystąpieniem do takiego szkolenia odbywa się wstępna akceptacja kandydatów  wraz z oceną sytuacji mieszkaniowej, zdrowotnej, materialnej i ustaleniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej poprzez badanie psychologiczne.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny w tym zakresie kandydaci zostają skierowani przez organizatora pieczy zastępczej na szkolenie.

Szkolenie takie  trwa ok. 3 miesięcy i po jego zakończeniu uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia, a następnie od organizatora pieczy zastępczej zaświadczenie kwalifikacyjne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Informacje

Rejestr zmian

2023-07-05 15:06

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2022-08-02 10:52

Dodanie artykułu - Agnieszka Czajka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

96-100 Skierniewice
al. Niepodległości 4

46 833 39 48
sekretariat@moprskierniewice.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.