Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.moprskierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.moprskierniewice.pl/artykuly/321

Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Mieście Skierniewice jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, któremu Prezydent zlecił realizację tego zadania.
W Ośrodku funkcjonuje Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Zadaniami organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej są w szczególności:

organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza, albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego