Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ochrona danych osobowych w Miejskim Zespole ds Orzekania o Niepełnosprawności

Wyświetl stronę główną » Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności » Ochrona danych osobowych w Miejskim Zespole ds Orzekania o Niepełnosprawności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności al. Niepodległości 4, 96-100 Skierniewice, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu lub mailem na adres: mzoon@moprskierniewice.pl.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres: iod@bodo24.pl.
 3. Dane osobowe w dokumentach składanych w naszym Zespole przetwarzane będą w celu realizacji składanych wniosków należących do właściwości rzeczowej lub miejscowej Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skierniewicach. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji złożonego wniosku oraz przez wymagany przepisami prawa okres ich archiwizacji zgodny z kategorią archiwizacyjną określoną przepisami prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem danych związanych z realizacją Pani/Pana wniosku, dane Pani/Pana mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.
  Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa (np. organ II instancji w celu realizacji złożonego odwołania);
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia.

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).

 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia postępowania przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skierniewicach.
 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Informacje

Rejestr zmian

2023-08-09 08:46

Edycja artykułu - Jolanta Gajewska

2021-05-24 13:23

Edycja artykułu - Jolanta Gajewska

2021-05-24 13:22

Edycja artykułu - Jolanta Gajewska

2021-05-24 13:21

Edycja artykułu - Jolanta Gajewska

2021-05-11 15:09

Dodanie artykułu - Agnieszka Czajka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

96-100 Skierniewice
al. Niepodległości 4

46 833 39 48
sekretariat@moprskierniewice.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.