Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem 40 zł na osobę dziennie

Wyświetl stronę główną » Aktualności » Dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem 40 zł na osobę dziennie

UWAGA!!!!!!

Zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2022r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( dz.U. 2022, poz. 1383)

Art.8.1. W okresie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne, o którym mowa wart.13 ust.1 ustawy zmienianej w art.1, obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022r.  Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku oświadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia2022r.

2.Wniosek oświadczenie pieniężne, októrym mowa wart.13ust.1 ustawy zmienianej wart.1, obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy, składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022r.

w art. 13 po ust. 1d dodaje się ust. 1e i 1f w brzmieniu:
„1e. Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.
1f. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1e, pozostawia się bez rozpoznania.”;

Od dnia 22 marca 2022r. osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe na oraz inne podmioty zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi mogą składać wnioski o  świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Wnioski przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Skierniewicach al. Niepodległości 4, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Wysokość świadczenia wynosi 40zł na osobę dziennie i obejmuje dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu. Wypłata nastąpi w terminie 30 od dnia złożenia wniosku. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Szczegółowych informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach tel. 46 833 39 48.

W  załącznikach znajdują się:
- wniosek o świadczenie,
- karta pobytu uchodźcy,
oraz poradnik jak rozmawiać z rodzinami z Ukrainy.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-07-04 09:30

Edycja artykułu - Anna Gorgol-Chmielewska

2022-07-01 13:19

Edycja artykułu - Anna Gorgol-Chmielewska

2022-07-01 13:18

Edycja artykułu - Anna Gorgol-Chmielewska

2022-03-24 21:12

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2022-03-24 21:11

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Czajka

2022-03-24 21:11

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Czajka

2022-03-24 21:11

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Czajka

2022-03-24 21:10

Dodanie artykułu - Agnieszka Czajka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

96-100 Skierniewice
al. Niepodległości 4

46 833 39 48
sekretariat@moprskierniewice.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.