Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zaproszenie do złożenia oferty na organizację zadania

Wyświetl stronę główną » Zapytania ofertowe » Zaproszenie do złożenia oferty na organizację zadania

Podtytuł: „ Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe z terenu Miasta Skierniewice”

Zaproszenie do złożenia oferty na organizację zadania

„ Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe z terenu Miasta Skierniewice”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na organizację szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych niezawodowych z terenu Miasta Skierniewice.

Termin szkolenia: rozpoczęcie – wrzesień 2023 r., zakończenie – grudzień  2023 r.

Na szkolenie zostanie skierowane minimum 5 osoby, maksymalnie 7 osób.

Zakres szkolenia winien być zgodny z zatwierdzonym na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 ) przez ministra właściwego do spraw rodziny programem szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe.            

Szkolenie winno być przeprowadzone na terenie Miasta Skierniewice, przez specjalistów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkoleń (certyfikowanych trenerów). Zajęcia odbywać się mają w grupach, z wyłączeniem zajęć indywidulanych. Zajęcia indywidualne obejmują pracę trenerów bezpośrednio z kandydatem na rodzinę zastępczą.

Wykonawca zapewnia miejsce szkoleniowe.

 

Szkolenia muszą zostać zrealizowane zgodnie z następującymi zasadami:

 • Zajęcia powinny odbywać się jeden raz w tygodniu w wybranym dniu tygodnia, od poniedziałku do soboty, nie więcej niż 7 godzin dziennie.
 • Wykonawca samodzielnie ustala harmonogram szkolenia.
 • Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej realizacji zadania między innymi: listy obecności, informacji o każdym z uczestników szkolenia będącej podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego.
 • Wykonawca zapewnia każdemu uczestnikowi materiały dydaktyczne (w formie drukowanej) oraz harmonogram szkolenia.
 • Wykonawca zapewnia warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wykonawca zobowiązuje się zapewnić sale dydaktyczne adekwatne do wielkości grupy, z odpowiednimi ogrzewaniem i oświetleniem, z dostępem do toalety i bieżącej wody.
 • Wykonawca jest zobowiązany do wydania zaświadczeń uczestnikom o ukończeniu szkolenia.
 • Podstawą przyjęcia na szkolenie będzie imienna lista osób, skierowanych na zajęcia przez Zamawiającego.
 • Wykonawca w ofercie cenowej podaje cenę (brutto) za przeszkolenie jednego kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Wyłącznym kryterium oceny ofert jest cena brutto za przeszkolenie jednego kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
 • W przypadku Wykonawcy nieprowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów – pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

 

Płatność za szkolenie nastąpi po wykonaniu zadania na podstawie rachunku/faktury prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu i przedstawieniu Zamawiającemu dokumentacji obejmującej listy obecności oraz informacje o każdym z uczestników szkolenia będące podstawą do wydania zaświadczeń kwalifikacyjnych. Zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę przeszkolonych osób.

 

Do ofert należy dołączyć:

 1. program szkolenia;
 2. dokument potwierdzający zatwierdzenie przez właściwego ministra programu szkolenia, na podstawie którego zostanie przeprowadzone;
 3. dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia szkolenia według programu zatwierdzonego przez właściwego ministra (certyfikaty trenerów);
 4. informację o posiadanym wykształceniu i doświadczeniu w prowadzeniu tego typu szkoleń;
 5. harmonogram szkoleń zawierający w szczególności rozbicie na poszczególne dni, godziny i bloki tematyczne wraz z podanymi nazwiskami osób prowadzących poszczególne zajęcia.

 

W ofercie należy wskazać: dokładne dane podmiotu składającego ofertę tj. nazwę, adres siedziby Wykonawcy, NIP, cenę netto, stawkę podatku VAT, jeżeli usługa objęta jest podatkiem VAT, cenę brutto za przeszkolenie jednego kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, a w odniesieniu do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych dodatkowo: imię  i nazwisko, adres zamieszkania Wykonawcy, PESEL oraz ceny brutto z uwzględnieniem w cenie kwoty pochodnych od wynagrodzeń (składka na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek).

 

Wykonawca będący osobą fizyczną, w tym także prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, składa oświadczenie, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z niniejszym postępowaniem o zamówienie publiczne. Złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody jest dobrowolne, ale brak takiej zgody uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu.

 

W przypadku składania dokumentów osób, którymi Wykonawca będzie posługiwał się przy wykonywaniu umowy, Wykonawca składa także pisemne oświadczenie tych osób, iż wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zawartych w tych dokumentach na cele związane z niniejszym zapytaniem ofertowym.

 

Oferty niekompletne, jak również niezawierające wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane, a Wykonawca nie będzie wzywany do uzupełnienia oferty.

 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w sierpniu 2023 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach w terminie wskazanym przez zamawiającego. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisu art. 70 kc.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na przeprowadzenie szkolenia: Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe z terenu Miasta Skierniewice” do dnia  25 sierpnia 2023 r. do godziny 16.00. na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach Aleja Niepodległości 4, 96-100 Skierniewice.

 

MOPR unieważni niniejsze postępowanie w przypadku, gdy najniższa cena oferty przekraczać będzie kwotę przeznaczoną na realizację szkolenia.

MOPR zastrzega sobie prawo zakończenia niniejszego postępowania bez wyboru oferty.

 

 

 

Skierniewice, dnia 10.08.2023 r.

 

                                                                                  

 

                                                                                   Barbara Jarczewska

                                                                                   Dyrektor Miejskiego Ośrodka 

                                                                                   Pomocy Rodzinie  w Skierniewicach

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

w związku z zapytaniem ofertowym na szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z siedzibą pod adresem Aleja Niepodległości 4, 96-100 Skierniewice
 2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: sekretariat@moprskierniewice.pl
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres                e-mail: iod@bodo24.pl
 4. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu wyłonienia wykonawcy do realizacji umowy o szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze i realizacji umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO, natomiast inne dane, w tym do kontaktu, na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne, aby uczestniczyć                                 w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 6. Dane osobowe wszystkich osób fizycznych, które będą brały udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostaną usunięte po upływie 5 lat – zgodnie z instrukcją kancelaryjną Administratora.
 7. Osoba której dane dotyczą ma prawo:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2.

 

 

 

 

 

 

Skierniewice, dn.10.08.2023 r.

 

 

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-08-30 10:00

Dodanie załącznika/ załączników - Anna Gorgol-Chmielewska

2023-08-10 13:52

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Czajka

2023-08-10 13:51

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2023-08-10 13:45

Dodanie artykułu - Agnieszka Czajka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

96-100 Skierniewice
al. Niepodległości 4

46 833 39 48
sekretariat@moprskierniewice.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.