Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wyświetl stronę główną » Zapytania ofertowe » ZAPYTANIE OFERTOWE

Podtytuł: na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 17.08.2023r.

Na  świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2023r. poz. 901 ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz.1598 ze  zm.), w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2023r. poz.1605) z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia jest niższa  niż 130.000 zł .

I. Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, al. Niepodległości 4

NIP 863 10-12-891, REGON 005281080

 

II. Przedmiot zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

III. Określenie przedmiotu oraz wielkość zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla  trójki dzieci  z zaburzeniami psychicznymi w tym:

u dziecka 7 lat i 11 lat:

-rehabilitacja  po 1 godzinie tygodniowo,

u dziecka 8 lat:

-trening słuchowy Tomatis 14 godzin miesięcznie,

-terapia behawioralna lub komunikacji 6 godzin miesięcznie.

 

 IV.  Termin realizacji zamówienia:  od 01.09.2023r. do 31.12.2023r.

         Charakter umowy : Umowa zlecenie

 

V. Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze:

 

1.Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą :

1) posiadać kwalifikacji do wykonywania zawodu: specjalisty  w zakresie terapii umiejętności społecznych,

2/ posiadać co najmniej półroczny stażu pracy w jednej z następujących jednostek:

a) szpitalu psychiatrycznym,

b) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

c) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

d) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,

e) zakładzie rehabilitacji,

f) innej jednostce niż wymienione w pkt. 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust.1  i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Posiadanie udokumentowanego przeszkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.

 

VI. Wymagane dokumenty:

1.CV.

2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje do wykonywania zawodu (dyplomy, świadectwa).

3.Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy w jednej z jednostek wymienionych w pkt V ust.1.

4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych.

5.Wypełniony formularz ofertowy w języku polskim, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

6. W przypadku posiadania działalności gospodarczej wydruk z rejestru CEIDG.

VII. Warunki płatności i kryterium wyboru:

1.Zapłata za wykonane zadanie następować będzie na podstawie miesięcznych rachunków/faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminie 10 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury Zamawiającemu.

2.Cena oferty obejmuje wszystkie elementy oraz koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

3.Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres zawarcia umowy i nie podlega negocjacji w okresie jej trwania.

4.Ustala, się, że zapłata Wykonawcy wynagrodzenia następować będzie w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę, na podstawie dokumentów potwierdzających wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych.

5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto – Cena 100%

 

VIII. Informacje dodatkowe:

-niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do zawarcia umowy,

-po wybraniu najkorzystniejszych ofert zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem,

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023r.” w terminie do 25.08.2023r. do godz. 16.00 osobiście u zamawiającego, pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 96-100 Skierniewice, al. Niepodległości 4 lub mailowo na adres kadry@moprskierniewice.pl. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty od Wykonawcy, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy kurierską. W przypadku złożenia oferty drogą e-mail Ośrodek będzie żądał dodatkowo złożenia dokumentacji w oryginale. Osoba do kontaktu w przedmiocie zamówienia: Aneta Żurawska 46 880 95-34.

X. Obowiązek informacyjny na podstawie RODO:

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

w Skierniewicach z siedzibą przy al. Niepodległości 4, 96-100 Skierniewice.

Z administratorem mogą się Państwo skontaktować poprzez:

•          adresu e-mail: sekretariat@moprskierniewice.pl,

•          numeru telefonu: (46) 833-39-48.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się:

•          pisemnie – iod@bodo24.pl

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu obowiązku prawnego nałożonego na administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w sprawie przeprowadzenia zapytania ofertowego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

WYMOGI I KONSEKWENCJE

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości przeprowadzenia zapytania ofertowego.  

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:

•          Inspektor Ochrony Danych Mateusz Szenbek z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 281/721;

•          właściwie upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcy, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa;

•          podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie oraz prawne na rzecz Ośrodka.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podane dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia sprawy, a następnie przez okres wynikający z przepisu prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznego – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH

1.Każda osoba fizyczna, której administrator przetwarza dane osobowe ma prawo:

•otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania tych danych osobowych;

•zażądać zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne;

•zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;

•zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;

•zażądać przesłania swoich danych osobowych przez administratora do innego wskazanego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe i jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;

•wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;

•nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec nie skutki prawne lub w inny sposób na nią wpływa;

•wnieść skargę do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl.

2.Realizacja każdego żądania  wymaga wcześniejszej weryfikacji tożsamości, zbadania zasadności
i możliwości prawnych realizacji żądanego prawa.

3.W ciągu 30 dni od złożenia żądani  administrator zobowiązany jest zrealizować żądanie lub odmówić realizacji żądania. 

4.Odmowa realizacji żądania zawsze musi zawierać uzasadnienie.

 

 

                                                                                              

                                                                                                                                 Dyrektor

                                                                                                            Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

                                                                                                                          w Skierniewicach

        

                                                                                                    Barbara Jarczewska

 

                                                                                                                          

 

                                                                                                                     

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-08-25 11:49

Edycja artykułu - Anna Gorgol-Chmielewska

2023-08-17 14:15

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2023-08-17 14:14

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Czajka

2023-08-17 14:08

Dodanie artykułu - Agnieszka Czajka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

96-100 Skierniewice
al. Niepodległości 4

46 833 39 48
sekretariat@moprskierniewice.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.