Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Dodatek Osłonowy 2024

Wyświetl stronę główną » Dodatek Osłonowy » Dodatek Osłonowy 2024

Podtytuł: tel. 46 880 95 27, 46 880 95 38

 

 

Dodatek osłonowy ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli, który ma zniwelować inflację.

Na terenie Miasta Skierniewice realizacją powyższego świadczenia zajmował się będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie –  pokój nr 16 i pokój 19 (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach al. Niepodległości 4) .

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi 50% kwot wskazanych odpowiednio w ust. 5 albo 6 po ich waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r., określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. (M.P. poz. 68).

Dodatek osłonowy w roku 2024 przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

 

Wnioski  można składać:

 • tradycyjnie w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie w Skierniewicach,  od poniedziałku – do piątku, w godzinach od 10.00 – 14.00.

 • elektronicznie   – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

Jak w 2024 r. złożyć wniosek o dodatek osłonowy przy użyciu ePUAP

 1. Przygotuj dokument PDF (plik), który chcesz podpisać.

 2. Kliknij przycisk Podpisz lub sprawdź dokument PDF.

 3. Dodaj z dysku lokalnego dokument PDF (plik) – kliknij Wybierz dokument z dysku albo przeciągnij plik myszką.

 4. Po poprawnym dodaniu dokumentu, kliknij przycisk Podpisz.

 5. Gdy otworzy się strona profilu zaufanego, zaloguj się na swoje konto (jeżeli twój profil zaufany był założony przez bankowość elektroniczną, przy logowaniu wybierz logotyp swojego banku).

 6. Kliknij Podpisz podpisem zaufanym i postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie.

 7. Wskaż miejsce, w którym chcesz przystawić stempel (to jest graficzne odwzorowanie twojego podpisu).

 8. System wygeneruje nowy plik PDF, w którym zawarty będzie twój podpis.

 9. Kliknij Pobierz, aby zapisać podpisany dokument PDF na dysku lokalnym.

 

Prosimy o prawidłowe i uważne wypełnianie druku wniosku.

Zgodnie z ustawą dodatek przysługuje:

osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł,

osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

 

Definicja gospodarstwa domowego:

gospodarstwo domowe tworzy osoba składająca wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

osoba składająca wniosek o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy dochód nie przekroczy wyżej wskazanych kwot wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego będzie się kształtowała następująco:

Dodatek osłonowy wynosi w 2024 r. po zastosowaniu waloryzacji:

1) 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego 

2) 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób 

3) 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób 

4) 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób 

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy:

 1. 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego 

 2. 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób 

 3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób 

 4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób 

Podwyższony dodatek przysługuje, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

Dodatkowo w przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia, przy czym  minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych nie może być niższa niż 20 zł.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach pod numerem telefonu: 46/ 8880 95 27;  46/ 880 95 38 

Na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy znajdują się:
– wzór wniosku,
– materiały informacyjne.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2024-03-08 11:34

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2024-02-21 14:34

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Czajka

2024-01-24 11:20

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Czajka

2024-01-24 11:14

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Czajka

2024-01-24 11:09

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2024-01-24 11:08

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2024-01-24 11:05

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2024-01-24 11:04

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Czajka

2024-01-24 11:04

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Czajka

2024-01-24 10:54

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2024-01-24 10:51

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2024-01-24 10:50

Edycja artykułu - Agnieszka Czajka

2024-01-24 10:33

Dodanie artykułu - Agnieszka Czajka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

96-100 Skierniewice
al. Niepodległości 4

46 833 39 48
sekretariat@moprskierniewice.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.